Privacy Policy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

 

1.   Algemeen informatie.

 

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is en  de“ Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2018.

 

2.   Wie zijn we?

 

MRTNS bv & JCUPS, met maatschappelijke zetel te Gistelse Steenweg 252, 8200 Brugge en met gekend ondernemingsnummer 0723.767.775 & 0668.857.758

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om de uitvoering van de overeenkomst op een efficiënte manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 • MRTNS bv & JCUPS met als handelsnaam Hermanos
 • Gistelse Steenweg 252, 8200 Brugge
 • anthony@hermanos.be
 • 0032 495 844 304
 • 0032 499 375 886

 

3.   Uw gegevens en de verwerking ervan.

 

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • Gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan ons;
 • MRTNS bv & JCUPS wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van de MRTNS bv & JCUPS haar producten en/of diensten;
 • MRTNS bv & JCUPS verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van de MRTNS bv & JCUPS haar producten en/of diensten;

Wij bedoelen met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn.

 

4.   Doel van de verwerking.

 

MRTNS bv & JCUPS verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. MRTNS bv & JCUPS verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. MRTNS bv & JCUPS verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in ons intern register. Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.

           

 

5.   Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

 

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

6.   Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

 

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres anthony@hermanos.be.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres anthony@hermanos.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres anthony@hermanos.be.